സ്വർണ വിലയിൽ വർധന

സ്വർണ വിലയിൽ വർധന

കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. പവന് 160 രൂപ വർധിച്ച് 20,960 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടി 2,620 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത് 


LATEST NEWS