ചെറു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് 0.2 ശതമാനം കുറച്ചു

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ചെറു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് 0.2 ശതമാനം കുറച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: അഞ്ച് വര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ള സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍സ് സേവിങ് സ്‌കീമിന്റെ പലിശ 8.3 ശതമാനമായി നിലനിര്‍ത്തും. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് നാലുശതമാനമായി തുടരും. ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി, പബ്ലിക്ക് പ്രൊവിഡന്‍ന്റ് ഫണ്ട് അടക്കമുള്ള ചെറു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുട പലിശയാണ്  0.2 ശതമാനം കുറച്ചത്.