ഹരിയാലി മട്ടണ്‍ ചോപ്‌;കുക്ക് വിത്ത് അസ്‌

Hariyali mutton chop

Mutton Chap              4pic

Coriander                  2 pinch

Mint                         4 Pinch

Green chilly               4  no’s

Lemon                     1  no’s

Cumin Powder           2 Pinch

Coriander powder      1 pinch

Garam masala powder      1 pinch

Whole garam masala        1 teaspoon

Turmeric powder             1 pinch

Tomato 2 big

Onion 2 big

Cashew  nut (for garnish)

Ginger                               1 tablespoon

Garlic                               1 tablespoon

Hang yoghurt                     2 tablespoon