നാദിര്‍ഷയ്ക്ക് നെഞ്ചു വേദന

നാദിര്‍ഷയ്ക്ക് നെഞ്ചു വേദന

വീഴ്ച പറ്റിയത് അധികൃതര്‍ക്ക്

ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റി

അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു

മംഗളൂരു ചലോ റാലിയ്ക്ക് വിലക്ക്