ഉറുമ്പിന്‍ കൂട്ടിലെ കന്നുകാലികള്‍

ചെറിയ ജീവികളായ ഉറുമ്പുകളും സ്വന്തമായി കന്നുകാലികള്‍ വളര്‍ത്തുന്നു