മുത്തൂറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ സമരം 16-ാം ദിവസം പിന്നിടുന്നു

വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയ്യാറാകാത്ത മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കും