ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് വിഭാഗം അഭിമുഖം മാര്‍ച്ച് 13, 14 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്നു

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് വിഭാഗം അഭിമുഖം മാര്‍ച്ച് 13, 14 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്നു

ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് വിഭാഗം അഭിമുഖം മാര്‍ച്ച് 13, 14 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്നു. അതായത്, ജില്ലയിലെ ഐ.എസ്.എം/ഐ.എം.എസ്./ആയൂര്‍വ്വേദ കോളേജ് വകുപ്പിലേക്കാണ് നിയമനം. അതായത്, ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് II ആയൂര്‍വ്വേദ (എന്‍,സി.എ/എല്‍.സി/എ.ഐ (കാറ്റഗറി നം.241/17) എന്‍.സി.എ വിശ്വകര്‍മ്മ (കാറ്റഗറി നം. 242/17) തസ്തികയുടെ അഭിമുഖം റീജ്യണല്‍ ഓഫീസില്‍ ആണ് നടത്തുന്നത്. 

മാത്രമല്ല, ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുളള അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് കമ്മീഷന്റെ www.keralapsc.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എസ്.എം.എസ് പ്രൊഫൈലില്‍ മെസ്സേജ് എന്നിവ വഴി അറിയിപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത മെമ്മോ അയക്കുന്നതല്ല.
 


LATEST NEWS