ചെങ്ങന്നൂരിൽ സൈന്യത്തെ വിളിക്കാനും വള്ളക്കാരെ നേരിട്ടറിയിക്കാനും ഉള്ള നമ്പരുകൾ

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

ചെങ്ങന്നൂരിൽ സൈന്യത്തെ വിളിക്കാനും വള്ളക്കാരെ നേരിട്ടറിയിക്കാനും ഉള്ള നമ്പരുകൾ

ചെങ്ങന്നൂരില്‍ രാവിലെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ചെങ്ങന്നൂരില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സൈന്യത്തിന് നേരിട്ട് കൈമാറാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലേര്‍പ്പെട്ട വള്ളക്കാരെ നേരിട്ടറിയിക്കാം. നമ്പറുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

 

ചെങ്ങന്നൂരില്‍ സൈന്യത്തെ വിളിക്കാം

9495003640

9495003630

04772285386

8547611801

04792452334

9605535658

8301093227

9400536261

9446727290

8848225104

9447453244
 

ചെങ്ങന്നൂരില്‍ വള്ളം വിളിക്കാം

 

8547467983

7507582017

9567625824

9746230982

9946191031

7510976989

9526381527