കയെന്‍ കരുത്തനാണ് പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കപ്പുറം...

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വിമാനം 42 മീറ്ററോളം കെട്ടിവലിച്ചാണ് കയെന്‍ 
റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.