2017 ലക്ഷ്യമിട്ട്...എന്‍ഫീല്‍ഡ് റെഡിറ്റ്ച്ച് പുതുനിറത്തില്‍

പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ തരംഗമാകാന്‍ പുതുനിറത്തില്‍ റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ്‌