2000 രൂപ നോട്ടിന്റെ വില വെറും 3.54 രൂപ

പുതിയ നോട്ടുകള്‍ അച്ചടിക്കുന്നതിന് ചെലവാകുന്ന തുക 3.54 രൂപമാത്രം