ജിമ്മിലെ തൂപ്പുകാരന്‍ അമീര്‍ ഖാന്റെയും സല്‍മാന്റെയും ട്രയിനറായ കഥ

ജിമ്മിലെ തൂപ്പുകാരന്‍ അമീര്‍ ഖാന്റെയും സല്‍മാന്റെയും ട്രയിനറായ കഥ.