ഓം പൂരി...ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ യാത്ര

നടക രംഗത്ത് നിന്ന് സിനിമയിലെക്ക് എത്തിയ ഓം പൂരി മലയാളമടക്കമുള്ള സിനിമകളില്‍ തന്റെ സാനിദ്ധ്യം അറിയിച്ചു.