ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം

ലോകം ഇന്ന് ഹീമോഫീലിയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു