അമിത വേഗക്കാരന്‍....വരുന്നു

ലോകത്തില്‍ ആദ്യമായി അമിതവേഗത്തിന് പിടികൂടിയ വാഹനം