ഡല്‍ഹി ഐഐടിയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തേടി വന്ന് ഓഫറുകള്‍

വാര്‍ഷിക വരുമാനം ശരാശരി 66 ലക്ഷം