മന്ത്രി വാഴാത്ത ഗതാഗതം....!!!

മന്ത്രിമാര്‍ നാളു തികയ്ക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുന്ന ഗതാഗത വകുപ്പ്

തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ രാജി ഇടത് മന്ത്രിസഭയിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജി