കുട്ടിക്കടത്തും ചില ആശങ്കകളും...!!!!

കേരളത്തില്‍ കുട്ടിക്കടത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളില്‍ പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന സമൂഹം