സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇനി പിങ്ക് ബസ്

പിങ്ക് ബസ് മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി പദ്ധതിയിടുന്നു