വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ്‌  വീണ്ടെടുക്കാം.... അണിചേരാം

വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ്‌ 

വീണ്ടെടുക്കാം.... അണിചേരാം....

ഹരിത കേരളാ മിഷന് തുടക്കമായി....

വാര്‍ഡുതല പരിപാടികളില്‍ പങ്കാളിയാകൂ......