വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ്‌ വീണ്ടെടുക്കാം.... അണിചേരാം....

വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ്‌ 

വീണ്ടെടുക്കാം.... അണിചേരാം.... 

ഹരിത കേരളാ മിഷന് തുടക്കമായി....

വാര്‍ഡുതല പരിപാടികളില്‍ പങ്കാളിയാകൂ......