വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ്‌ വീണ്ടെടുക്കാം.... അണിചേരാം....

വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ്‌ 
വീണ്ടെടുക്കാം.... അണിചേരാം.... 


ഹരിത കേരളാ മിഷന് തുടക്കമായി.... 
വാര്‍ഡുതല പരിപാടികളില്‍ പങ്കാളിയാകൂ......