ഇവരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്

ആല്‍ബിനോ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു