ഇതും മെയ്ക്കപ്പ് ആണ് കേട്ടാ....

പ്രോസ്‌തെറ്റിക് മെയ്ക്കപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു