കോഴിക്കൂട്ടിന്റെ കഥ..!!!!

മാര്‍ട്ടിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ പാക്വിറ്റോ എന്ന പൂവന്‍കോഴിയുടെ കഥ