ഇന്ത്യയുടെ ‘അയണ്‍ മാന്‍’

2500ല്‍ അധികം ആയോധന മുറകള്‍ അമന്‍ദീപിന് അറിയാം