നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യമാണ്

വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ തോത് അറിയാന്‍ റോബ് ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ്‌