മക്കളെ ചുമക്കും ഡാര്‍വിന്‍ അച്ഛന്‍

ഡാര്‍വിന്‍ തവളകളില്‍ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നത് ആണ്‍തവളകള്‍