ആ നായ കുതിരയാണോ...???

സൂസ് വളര്‍ത്തുനായ മാത്രമായിരുന്നില്ല തെറാപ്പി ഡോഗ് കൂടിയായിരുന്നു.