സുരക്ഷ കവചങ്ങള്‍ ഒരുക്കി പ്രകൃതി

മൃഗങ്ങള്‍ക്കായി വിഭിന്നമായ സുരക്ഷ കവചങ്ങളൊരുക്കി പ്രകൃതി