അഖ്‌ല തേഖ...സുന്ദരന്‍ ആണ് ഇവന്‍

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ കുതിര അഖ്‌ല തേഖ