നോക്കിയയും തമിഴകത്തിന്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ഒരു കാലത്ത് മൊബൈല്‍ ലോകം അടക്കിവാണിരുന്നു നോക്കിയ ഇപ്പോള്‍ ശക്തമായി തിരുച്ചു വരവിനു ഒരുങ്ങുകയാണ്.