മാലിന്യ കൂമ്പാരം ജീവിതത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കാതിരിക്കാന്‍

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാലിന്യ നിർമ്മാരജന സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു