ഇനി സൂപ്പര്‍സ്മാര്‍ട്ടായി മുടി ഒതുക്കാം

മുടി പൊട്ടിപോകുന്നതിന്റെ അളവ് മുടിയുടെ ചുരുള്‍ എന്നിവയും ഹെയര്‍ കോച്ച് നിര്‍വ്വചിക്കുന്നു