ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്‍ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ്....പിന്നില്‍ 18കാരന്‍

നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞന്‍ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് നിര്‍മ്മിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി