അരിവാള്‍ രോഗികളെ സര്‍ക്കാര്‍ വഞ്ചിച്ചു

ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷണം ന്യൂസ് കണ്ടെത്തി