മഞ്ഞക്കടലിരമ്പി കഴിഞ്ഞു....ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ കാത്തിരിപ്പ്

മഞ്ഞക്കടലിരമ്പി കഴിഞ്ഞു....ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ കാത്തിരിപ്പ്


.