ഫോണിന് വില 2.3 കോടി...ഇതെന്ത് ഫോണ്‍

ആഡംബര ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ വെര്‍ട്ടുവാണ് ഇത്തരമൊരു ഫോണ്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.