നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍....യാത്രകളുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായി

പൂര്‍ണ നഗ്നയായി ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്ത്തി പോളണ്ടുകാരി മഗ്ധലീന.യാത്ര ചെയുന്നതിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പാശ്ചാതലത്തില്‍ പൂര്‍ണ നഗ്നയായി ആണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുന്നത്.