കൗതുകം തോന്നും ഈ കാർ കണ്ടാൽ...

കൗതുകം തോന്നും ഈ കാർ കണ്ടാൽ...

180 ഡിഗ്രിയിൽ തിരിയുന്ന, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വീലുകൾ .