നോക്കിയ സിക്‌സിനു പിന്നാലെ പി വണ്‍ വിപണിയിലെത്തുന്നു

നോക്കിയ സിക്‌സിനു പിന്നാലെ പി വണ്‍ വിപണിയിലെത്തുന്നു