കെഎസ്ഐഡിസി ചെയര്‍മാന്‍ Dr.ക്രിസ്റ്റി ഫെര്‍ണാണ്ടസിനൊപ്പം

കെഎസ്ഐഡിസി ചെയര്‍മാന്‍ Dr.ക്രിസ്റ്റി ഫെര്‍ണാണ്ടസിനൊപ്പം