കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോക്ടര്‍ പി.എസ്.ശ്രീകലയ്ക്കൊപ്പം

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോക്ടര്‍ പി.എസ്.ശ്രീകലയുമായി  അഭിമുഖം