പ്രമുഖ സിനിമാ മേയ്ക്കപ്പ്മാന്‍  രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടിയുമായി അഭിമുഖം

പ്രമുഖ സിനിമാ മേയ്ക്കപ്പ്മാന്‍  രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടിയുമായി അഭിമുഖം