ഈ പുരസ്‌കാരം ഗപ്പിയെ സ്‌നേഹിച്ചവര്‍ക്ക് ; മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള അവാര്‍ഡ് നേടിയ വിഷ്ണു വിജയ്....

ഈ പുരസ്‌കാരം ഗപ്പിയെ സ്‌നേഹിച്ചവര്‍ക്ക് ; മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള അവാര്‍ഡ് നേടിയ വിഷ്ണു വിജയ്....