ബസ് ചാര്‍ജ്ജ് കൂട്ടി

 ബസ് ചാര്‍ജ്ജ് കൂട്ടി

നരഭോജി പുലി പിടിയില്‍

ത്രിപുരയില്‍ ഇടത് തന്നെ

നെതനാഹ്യു വെട്ടിലായി

ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യ