അതിരപ്പിളളിയില്‍ തമ്മിലടി

അതിരപ്പിളളിയില്‍ തമ്മിലടി

അറസ്റ്റെങ്കില്‍ സമരം

ജോര്‍ജ്ജിനെതിരെ കേസ്

ഓളപ്പരപ്പിലെ ആവേശം

യോഗി രാജിവെയ്ക്കണം