അര്‍ബുദത്തിലും അഴക് വിരിയിച്ച് ആലിസണ്‍

സ്താര്‍ബുദത്തെ തുടര്‍ന്ന് നീക്കം ചെയ്ത മാറിടത്തില്‍ പൂക്കളുടെ ടാറ്റു പതിപ്പിച്ച് ആലിസണ്‍ വ്യത്യസ്തയാകുന്നു