ഉയരക്കുറവിലും ഒന്നിച്ച് ആണ്...!!!!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ദമ്പതികള്‍