ശശീന്ദ്രന് വീണ്ടും കുരുക്ക്

ശശീന്ദ്രന് വീണ്ടും കുരുക്ക്

ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കെതിരെ

ഐതിഹാസിക സമരം അവസാനിച്ചു

സജി ബഷീറിനെ തിരിച്ചെടുക്കണം

ആകാശത്ത് അദ്ഭുത പ്രതിഭാസം